donderdag 13 januari 2022

·        De gemeente moet meer actieve inzet tonen om starters te helpen op de woningmarkt. Zo willen wij meer betaalbare woningen en de starterslening behouden.

·        De gemeente moet meer bouwen voor alleenstaanden en jongeren met een smalle beurs. Het wordt voor bijvoorbeeld starters steeds lastiger een huis te kopen.

·        DURF wil slim bouwen: compacter, kleiner en ook meer in de hoogte.

·        De huurverhoging is ieder jaar weer een verassing, doordat het onduidelijk is waarop die is gebaseerd. Dit moet transparanter worden.

·        Met verhuurders te streven naar een huurprijs die goed past bij de waarde en de kwaliteit van een huis, en bij voorkeur laten vastleggen in de prestatieafspraken.

·        Geen  voorkeursbehandeling voor Dunavie als één monopolist  voor onder andere bebouwing vliegveld Valkenburg

·        Gelijkwaardigheid voor de vrije-sectorwoningen ten opzichte van de sociale-huurwoningen waar het gaat om prijsverhogingen en beschermende maatregelen op te nemen in de prestatieafspraken

·        Meer inzet voor meer transparantie in het beleid en planvorming ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen rond de wijken waar zich veel oudere huurwoningen bevinden. De bewoners hebben er recht op te weten wat hun te wachten staat in de toekomst.

·        DURF zal daadkrachtig anticiperen als de rechten en het belang van burgers als gevolg van de veranderde Omgevingswet onvoldoende geborgd dreigen te worden.

·        Het proces van de prestatieafspraken moet verbeterd en transparanter worden. Ook duidelijke consequenties voor de deelnemende partijen als afspraken niet worden nagekomen.

·        Er moet een toetsingsinstrument c.q. procedure(s) komen waardoor meer inzicht kan worden gekregen in de kwaliteit van organisaties die een belangrijke rol spelen als adviserend orgaan aan de gemeente op het gebied van de huisvesting. Hiermee kan in belangrijke mate geborgd worden dat de huurdersparticipatie ook daadwerkelijk plaats vindt.

·        Toezien en voorkomen dat ‘duurzaamheid’, in de zin van energiebesparing en milieubehoud, ten koste gaat van de betaalbaarheid en beschikbaarheid.

·        Goede afspraken maken met Dunavie om op korte termijn zoveel mogelijk woningen te isoleren, waardoor de energiekosten dalen.

·        DURF wil meer woningen voor alleenstaanden.