donderdag 15 juli 2021

 • De overheid communiceert alleen in het Nederlands
 • Om buurtbewoners met elkaar samen te kunnen leven moet er sprake zijn van een goed gelukte integratie. Statushouders die een totaal andere manier van leven gewend zijn gedragen zich soms dan ook dusdanig op een andere manier dat dit voor spanningen of onbegrip kan zorgen bij buurtbewoners. Het is zaak deze mensen in de Nederlandse samenleving zo snel mogelijk te laten integreren.
 • Het is van belang dat statushouders niet op een gecentraliseerde plek worden geplaatst, maar evenredig te spreiden over de gemeente.
 • De voorrang van statushouders op een sociale huurwoning is oneerlijk, en er is ook geen draagvlak voor. DURF wil hiervan af.
 • Vrijwilligerswerk, stages en andere leerwerkmogelijkheden zouden aangeboden opties moeten zijn voor vluchtelingen. Dit zorgt voor een soepelere integratie en hiermee kan een waardevolle bijdrage aan de omgeving leveren.
 • Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat iedereen die in Katwijk woont goed geïntegreerd is. Dit is dan ook voor de komende jaren een prioriteit van de gemeente. Met name de beheersing van het Nederlands moet meer aandacht krijgen. 
 • Ouders van kinderen met een taalachterstand dienen die zelf te compenseren in de vorm van taalcursussen. Dit is geen taak voor de gemeente.
 • De gemeente moet organisaties die zich richten op een specifieke bevolkingsgroep op basis van afkomst absoluut niet subsidiëren.
 • Burgers, die geen Nederlands spreken en zich niet inspannen dat te leren, worden op den duur gekort op hun uitkering.
 • De armoederegelingen van de gemeente zijn er niet voor immigranten die zich hier recent hebben gevestigd. Immigranten hebben na tien jaar verblijf in Nederland hier recht op, hierdoor zullen zij gestimuleerd worden zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven.
 • Scholen waarop veel kinderen met een leerachterstand worden geplaatst dienen alle mogelijke ondersteuning te krijgen.
 • Scholen die aangeduid zijn als ‘zwak’ kunnen daar niet altijd wat aan doen. Het is zaak om kinderen met een leer- en taalachterstand niet allemaal te plaatsen op dezelfde school, maar te verspreiden door heel Katwijk heen. Dit verbetert de leefbaarheid niet een, twee, drie maar is op de lange termijn zeer belangrijk. We willen niet dat er een ‘verloren’ generatie kinderen ontstaat.
 • De boete voor het niet opruimen van hondenpoep door de eigenaar moet fors omhoog.
 • Dunavie speelt een belangrijke rol bij het leefbaar houden van de wijk. De woningbouwvereniging moet zich blijven inzetten op het goed onderhouden van woningen en flats.
 • Ondersteun wijkcentra in het organiseren van evenementen en festiviteiten. Er zijn enorm veel mensen die zich willen inzetten voor een betere buurt, maar zij moeten wel de middelen aangereikt krijgen om dat te kunnen doen.
 • Doormiddel van de Buurtapp kunnen mensen sneller in contact met elkaar worden gebracht. De Buurtapp bevordert de sociale cohesie en maakt het laagdrempeliger om bijvoorbeeld een buurtbarbeque te organiseren.
 • Whatsapppreventiegroepen is een prachtig initiatief om de veiligheid te verbeteren. De komende jaren moet het doel zijn om dit in elke wijk te organiseren.
 • Initiatieven vanuit het Welzijnskwartier (zoals de Praatbanken) blijven wij hartstochtelijk ondersteunen. Met lokale initiatieven worden mensen op een laagdrempelige manier daadwerkelijk bij elkaar gebracht en daarmee wordt de sociale cohesie bevorderd. In bepaalde wijken is dat helaas nog nodig en daar kunnen dit soort initiatieven een belangrijke rol bij spelen.
 • Elke wijk moet binnen een acceptabel bereik bepaalde basisvoorzieningen hebben. Ook is het goed om in elke sociaaleconomisch zwakkere buurt minimaal voor een mooie ontmoetingsplek zorgen.