Onderwijs

vrijdag 11 februari 2022

Goed onderwijs voor de nieuwe generatie

 • De gemeente moet zich blijven inzetten voor veilige schoolgebouwen met een goede ventilatie. Lessen moeten ook tijdens een pandemie op de veilige manier kunnen blijven doorgaan.
 • Wij vinden dat de gemeente zich onverminderd moet blijven inzetten, om (taal)achterstanden bij jonge kinderen te voorkomen. Ieder kind moet voor de start van de basisschool een goed niveau hebben. Kinderen uit kwetsbare gezinnen moeten gestimuleerd worden voorschoolse educatie te volgen en financieel gecompenseerd worden.
 • Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij de acceptatie van de LHBTI gemeenschap in onze gemeente. Gemeente Katwijk stimuleert scholen om respectvol om te gaan met leden van de LHBTI gemeenschap.
 • De basisscholen en middelbare scholen moeten meer aandacht geven aan de historie van Katwijk. De gemeente moet hier een ondersteunende rol in spelen, door samenwerking met het Katwijks Museum voor het ontwikkelen van een lespakket en lesbrief, gratis museumbezoek voor de Katwijkse scholieren met hun ouders, en het aanstellen van een museumdocent (een vrijwilliger die gastlessen op scholen verzorgt). Op deze manier worden docenten niet extra belast.
 • De gemeente moet scholen actief benaderen om onderwijs over de lokale democratie te stimuleren, en om scholieren minstens eenmaal de raadszaal te laten bezoeken.
 • Een cursus reanimeren kost voor veel mensen teveel geld. Wij zien graag dat de middelbare scholen elk jaar hun leerlingen in het vierde jaar een reanimatiecursus geven. Hierdoor ontstaat er een hele Katwijkse generatie van mensen die weten hoe zij moeten reanimeren. Deze kennis kan levens redden. De gemeente zou hier subsidie voor vrij moeten maken.
 • Gepest worden is een van de meest verschrikkelijke dingen die je kan overkomen als scholier of leerling. Voor de basisschool blijven we de komende jaren hier aandacht aan besteden, door goed te monitoren en scholen hulp aan te bieden waar nodig.
 • Bijzonder talent verdient bijzondere aandacht. Elke leerling verdient onderwijs op maat. Gemeente Katwijk stimuleert en ondersteunt talentontwikkeling binnen het vakcollege en de praktijkschool.
 • Wij willen ruim baan geven aan het gymnasium – Latijn en Grieks wordt nog nergens aangeboden in onze gemeente.
 • Wij zijn voorstander van een korte maatschappelijke stage die vanuit de middelbare school wordt geregeld. Het is belangrijk dat jonge mensen een bepaalde binding krijgen met de maatschappij.
 • Wij zijn trots op de scheepvaart-opleiding in onze gemeente. Daarnaast zijn wij er voorstander van om in de toekomst andere MBO, HBO of WO-opleidingen naar onze gemeente te halen.
 • De samenwerking met de gemeente Leiden en onderwijsinstellingen om een stagemakelaar aan te stellen moet worden doorgezet. Studenten in onze gemeente profiteren van deze samenwerking. Zo mogelijk moet er op dit gebied nog meer worden samengewerkt.
 • Het onderwijs moet er op ingericht zijn om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Een nauwe samenwerking tussen scholen, werkgevers en opleidingsinstituten is daarbij van belang.
 • Jongeren beheersen steeds minder de Nederlandse taal: het niveau gaat achteruit, en dat is zorgelijk. De gemeente moet waar nodig is, ondersteuning bieden.
 • Het vervoer naar andere scholen in de regio moet niet door de gemeente vergoedt worden. Als ouders en leerlingen hier behoefte aan hebben moeten zij dat zelf vergoeden of afspraken maken met de desbetreffende school.
 • Graag ziet DURF dat bij grote besluiten waar kinderen bij betrokken zijn er een pedagoog of een kinderpsycholoog meekijkt.