donderdag 15 juli 2021

 • Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij de homo-emancipatie in onze gemeente. In het voortgezet onderwijs moet ook worden geleerd om respectvol om te gaan met andere mensen.
 • De basisscholen en middelbare scholen moeten meer aandacht geven aan de historie van Katwijk. De gemeente moet hier een ondersteunende rol in spelen.
 • De vakken Filosofie en Levensbeschouwing zouden een grotere rol moeten krijgen in het onderwijscurriculum. Alle initiatieven waarmee scholen zich op dit gebied profileren moeten worden toegejuicht.
 • De gemeente moet scholen actief benaderen om onderwijs over de lokale democratie te stimuleren, en om scholieren minstens eenmaal de raadszaal te laten bezoeken.
 • Een cursus reanimeren kost voor veel mensen teveel geld. Wij willen dat de middelbare scholen elk jaar hun leerlingen in het vierde jaar een reanimatiecursus geven. Hierdoor ontstaat er een hele Katwijkse generatie van mensen die weten hoe zij moeten reanimeren. Zulke kennis kan ook daadwerkelijk levens redden. De gemeente zou hier subsidie voor vrij moeten kunnen maken.
 • Gepest worden is een van de meest verschrikkelijke dingen die je kan overkomen als scholier of leerling. Voor de basisschool blijven we de komende jaren hier aandacht aan besteden, door goed te monitoren en scholen hulp aan te bieden waar nodig.
 • Bijzonder talent verdient bijzondere aandacht. Elke leerling verdient onderwijs op maat. We moeten in de gemeente Katwijk niet alleen dingen kunnen bedenken, maar ze ook kunnen maken. Vakwerkscholen moeten aantrekkelijker worden voor talentvolle jongeren.
 • Wij willen ruim baan geven aan het gymnasium – Latijn en Grieks wordt nog nergens aangeboden in onze gemeente.
 • Wij zijn voorstander van een korte maatschappelijke stage die vanuit de middelbare school wordt geregeld. Het is belangrijk dat jonge mensen een bepaalde binding krijgen met de maatschappij.
 • De gemeente Katwijk kent geen middelbaar- en hoger (beroeps)onderwijs. Het zou goed zijn om middelbare scholen beter te laten samenwerken met ROC’s, de Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden.
 • Katwijk is een gemeente waar relatief weinig hoogopgeleiden mensen wonen. Veel jongeren trekken weg naar de steden om daar te gaan studeren of te werken. De gemeente moet zich meer inspannen om ‘menselijk kapitaal’ in Katwijk te laten wonen.
 • Het onderwijs moet er op ingericht zijn om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Een nauwe samenwerking tussen scholen, werkgevers en opleidingsinstituten is daarbij van belang.
 • Jongeren beheersen steeds minder de Nederlandse taal: het niveau gaat achteruit, en dat is zorgelijk. De gemeente moet waar nodig is, ondersteuning bieden.
 • Het vervoer naar andere scholen in de regio moet niet door de gemeente vergoedt worden. Als ouders en leerlingen hier behoefte aan hebben moeten zij dat zelf vergoeden of afspraken maken met de desbetreffende school.
 • Graag ziet DURF dat bij grote besluiten waar kinderen bij betrokken zijn er een pedagoog of een kinderpsycholoog meekijkt.