donderdag 15 juli 2021

 • Na de decentralisatie van de zorg onder Rutte II is de gemeente nu verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdzorg en Participatiewet. Dit kan worden gezien als verkapte bezuinigingsmaatregel, doordat er de afgelopen jaren een structurele vermindering is geweest van het beschikbaar gestelde budget. Steeds meer gemeenten hebben daar last van en moeten naar andere middelen grijpen om de zorg te kunnen blijven betalen. Dit moet anders.
 • De verdeelsleutel van het Rijk voor de jeugdzorg moet worden herzien omdat het tot onverantwoorde verschillen leidt. Zo krijgt Zoetermeer 7500 euro per kind, terwijl dat in bijvoorbeeld Urk 12.500 euro per kind is.
 • Het afgelopen jaar zijn er in enkele gemeenten experimenten uitgevoerd met het basisinkomen. Wij zijn geen voorstander voor het basisinkomen. Het klinkt als een aanlokkelijk idee, maar wij zien meer negatieve aspecten aan het basisinkomen dan voordelen. Een basisinkomen geeft geen antwoord op de armoede. Daarnaast geloven wij in werk als waarde, als emanciperende factor, als middel tot sociale mobiliteit.
 • We moeten onverbiddelijk zijn tegenover fraudeurs. Door sociale fraude verliezen de mensen het vertrouwen in het overheidsbeleid. Om die reden is een drastische aanpak op zijn plaats.
 • Veel jongeren zijn de afgelopen jaren in de Wajong beland. De kans is groot dat zij tot hun pensioen van een uitkering afhankelijk zijn. Sinds 2015 is dit veranderd. Momenteel kunnen alleen jongeren die op jonge leeftijd een ziekte of handicap hebben gekregen een Wajong-uitkering krijgen. Om te voorkomen dat ze tot hun pensioen van een uitkering leven, willen wij dat deze groep periodiek wordt herkeurd zodat zij, indien mogelijk, zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen. Jongeren waarvan duidelijk is dat zij nooit een normale baan kunnen hebben zijn hiervan uitgezonderd.
 • Mantelzorgers moeten op een duidelijke wijze worden geïnformeerd voor het keukentafelgesprek. Dit zorgt voor een betere verstandhouding tussen zorgvrager, mantelzorger en hulpverlener.
 • Ook moeten zij goed geïnformeerd worden over mogelijke ondersteuning. Dit verkleint het risico op overbelasting. Sociale netwerkcoaches zouden hiervoor kunnen worden ingezet.
 • Mensen met (beginnende) dementie worden zo lang mogelijk ondersteund om thuis te blijven wonen en zo nog in de samenleving mee te kunnen doen.
 • De bureaucratie in de zorg moet nu eindelijk eens tot een halt worden geroepen. Het onnodig lang invullen van formulieren door de verzorger zorgt ervoor dat er minder tijd overblijft om daadwerkelijk zorg te verlenen.
 • Veel daklozen in Katwijk vinden momenteel onderdak in Leiden. Dit is een prima constructie en het is zaak om de komende jaren ervoor te zorgen dat zij onderdak kunnen blijven vinden. Ook moeten we ervoor zorgen dat elke dakloze een eigen postbusadres heeft.
 • Alle openbare bedrijven en instellingen moeten volgens het VN-gehandicaptenverdrag goed bereikbaar zijn voor mensen met een beperking. Wij steunen de uitvoering hiervan ook in Katwijk. Daarnaast moet er wel goed gekeken worden wat de implicaties hiervan zijn voor ondernemers en moeten daar duidelijk richtlijnen voor zijn.
 • Het zou geen slecht idee zijn om regelmatig met de wijkteams verschillende plekken in de gemeente te bezoeken door bijvoorbeeld een zorgbus. Dit houdt de zorg lokaal gericht en maakt het voor mensen laagdrempeliger om even langs te gaan.
 • Ouderen, gehandicapten of andere zorgbehoevenden hebben niet altijd een sociaal vangnet waarop zij kunnen rusten. Deze mensen mogen niet tussen wal en schip vallen.
 • Uit de gezondheidsmonitor blijkt dat een groot gedeelte van de Katwijkers ongezond leeft. Om dit probleem aan te pakken moet men beginnen met het extra stimuleren van het sporten.
 • Er zou in Katwijk een vrijwilligersnetwerk moeten worden opgezet met mensen die graag willen meehelpen bij de verzorging van mensen als daar een tekort aan is. Ook kunnen we hier kijken naar de inzet van wat wij voorheen WWB’ers noemden (Wet werk en bijstand).
 • De Participatiewet geeft ons de mogelijkheid bijstandsontvangers onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten die niet zorgen voor verdringing op de arbeidsmarkt. In Katwijk moeten wij de komende jaren ervoor zorgen dat de tegenprestatie gemeengoed wordt en zoveel mogelijk uitkeringontvangers hier aan voldoen. Wij vinden de tegenprestatie een positieve ontwikkeling.
 • De gemeente ondersteunt vrijwilligersorganisaties waar mogelijk.
 • Bij inwoners waarbij werkloosheid een rol gaat spelen worden zij ingelicht over het voorkomen van schulden.
 • In een maatschappij die in een rap tempo individualiseert moeten we goed oppassen dat er niet meer wordt omgekeken naar kwetsbare mensen. Eenzaamheid is een van de grootste uitdagingen op het gebied van zorg voor de komende jaren.
 • Als er geen andere mogelijkheid is dan uithuisplaatsing (bijvoorbeeld wanneer de veiligheid of ontwikkeling in het geding is) dan heeft pleegzorg door het eigen netwerk de voorkeur.