Zorg en Armoede

vrijdag 11 februari 2022

Zorgen voor onze kwetsbaren

 • Katwijk moet de daklozenopvang vanuit Leiden gedeeltelijk gaan opvangen. De opvang moet op een juiste wijze gebeuren waarbij de leefbaarheid van mensen in de gemeente Katwijk niet in het geding komt. Een spreiding van de opvang zien wij hiervoor als belangrijke oplossing.
 • Het instellen van een postbusadres binnen de gemeente voor daklozen.
 • Katwijk kan een daklozenloket instellen specifiek voor mensen die dakloos dreigen te worden voor snelle, adequate hulpverlening
 • Katwijk is gebaat bij het aanstellen van 1 contactpersoon binnen de Gemeente voor mensen die een beroep doen op sociale voorzieningen
 • Voor mensen die moeite hebben om te re-integreren op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat er ondersteuning wordt geboden bij het zoeken van juiste vacatures, opstellen van CV en het schrijven van een motivatiebrief.
 • Mensen met een migratieachtergrond moeten ondersteuning krijgen bij het vinden van een baan en/of vrijwilligerswerk.
 • Katwijk kan lokale bedrijven stimuleren middels subsidieregeling om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen zodat zij ondanks hun beperking mee kunnen doen in de maatschappij.
 • Na de decentralisatie van de zorg onder Rutte II is de gemeente nu verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdzorg en Participatiewet. We zien dat Katwijk aan de verkeerde kant valt bij de verdeelsleutel van het zorggeld van het Rijk. Er moet blijvend worden gelobbyd voor een eerlijke verdeelsleutel en extra geld vanuit het Rijk om onze taken fatsoenlijk uit te kunnen voeren.
 • Het afgelopen jaar zijn er in enkele gemeenten experimenten uitgevoerd met het basisinkomen. Wij zijn geen voorstander voor het basisinkomen. Het klinkt als een aanlokkelijk idee, maar wij zien meer negatieve aspecten aan het basisinkomen dan voordelen. Een basisinkomen geeft geen antwoord op de armoede. Daarnaast geloven wij in werk als waarde, als emanciperende factor, als middel tot sociale mobiliteit.
 • We moeten onverbiddelijk zijn tegenover fraudeurs. Door sociale fraude verliezen de mensen het vertrouwen in het overheidsbeleid. Om die reden is een drastische aanpak op zijn plaats.
 • Er moet kritisch worden gekeken naar het aantal zorgaanbieders en hun effectiviteit in de gemeente Katwijk. Het verkleinen van het aantal zorgaanbieders kan de effectiviteit ten goede komen.
 • De coronacrisis heeft ons veel geleerd over de zorgvraag van groepen mensen in de samenleving. Het geeft ons de mogelijkheid om te zien waar de daadwerkelijke behoefte en noodzaak zit. Als we hier niet kritisch naar kijken dan dreigt het systeem op den duur onbetaalbaar te worden. 
 • Mantelzorgers moeten op een duidelijke wijze worden geïnformeerd voor het keukentafelgesprek. Dit zorgt voor een betere verstandhouding tussen zorgvrager, mantelzorger en hulpverlener.
 • Ook moeten zij goed geïnformeerd worden over mogelijke ondersteuning. Dit verkleint het risico op overbelasting. Sociale netwerkcoaches zouden hiervoor kunnen worden ingezet.
 • Mensen met (beginnende) dementie worden zo lang mogelijk ondersteund om thuis te blijven wonen en zo nog in de samenleving mee te kunnen doen.
 • Het onnodig lang invullen van formulieren door de verzorger zorgt ervoor dat er minder tijd overblijft om daadwerkelijk zorg te verlenen. We moeten goed luisteren naar zorgverleners om te bekijken waar winst kan worden behaald.
 • Alle openbare bedrijven en instellingen moeten volgens het VN-gehandicaptenverdrag goed bereikbaar zijn voor mensen met een beperking. Wij steunen de uitvoering hiervan ook in Katwijk.
 • Het is een goed idee om regelmatig met de wijkteams verschillende plekken in de gemeente te bezoeken door bijvoorbeeld een zorgbus. Dit houdt de zorg lokaal gericht en maakt het voor mensen laagdrempeliger om even langs te gaan.
 • Ouderen, gehandicapten of andere zorgbehoevenden hebben niet altijd een sociaal vangnet waarop zij kunnen rusten. Deze mensen mogen niet tussen wal en schip vallen. Het sociale ondersteuning vanuit de gemeente moet blijvend op orde zijn, ook bij eventuele tekorten. Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar de effectiviteit van bepaalde maatregelen om de juiste zorg in stand te kunnen houden.
 • Het is prima dat de gemeente Katwijk mensen op een positieve wijze wil stimuleren om gezond te leven en faciliteiten te bieden om te kunnen sporten. DURF is wel van mening dat dit de verantwoordelijkheid van het individu is. Er moet dus geen sprake zijn van betutteling of dwang.
 • De mogelijkheden van De Participatiewet om de mensen in de bijstand maatschappelijke nuttige taken te laten verrichten moeten meer benut worden.
 • Bij inwoners waarbij werkloosheid een rol gaat spelen worden zij ingelicht over het voorkomen van schulden.
 • In een maatschappij die in een rap tempo individualiseert moeten we goed oppassen dat er niet meer wordt omgekeken naar kwetsbare mensen. Eenzaamheid is een van de grootste uitdagingen op het gebied van zorg voor de komende jaren. DURF zal daarom pleiten voor het behoud van de Uitvoeringsagenda Eenzaamheid en bijbehorende lokale initiatieven om eenzaamheid onder verschillende groepen mensen te bestrijden.
 • Als er geen andere mogelijkheid is dan uithuisplaatsing (bijvoorbeeld wanneer de veiligheid of ontwikkeling in het geding is) dan heeft pleegzorg door het eigen netwerk de voorkeur.