Bestuur

Gemeentelijk bestuur

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Het gemeentelijk referendum

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Waar kunnen referenda over worden aangevraagd?

 

U kunt een referendum aanvragen over onderwerpen waarover de raad nog een beslissing moet nemen. Het gaat dus altijd om een onderwerp dat al bij de raad op de agenda staat. Niet alle onderwerpen komen voor een referendum in aanmerking. Onderwerpen waarover geen referendum kan plaatsvinden, zijn:

 1. Individuele kwesties, zoals benoemingen, ontslagen, schorsingen, kwijtscheldingen en schenkingen.
 2. De hoogte van geldelijke voorzieningen voor ambtsdragers, voormalige ambtsdragers en hun nabestaanden.
 3. De vaststelling, wijziging of intrekking van de arbeidsvoorwaardenregeling en daaruit voortvloeiende besluiten voor de griffier en de medewerkers van de griffie.
 4. De vaststelling van de gemeentelijke begroting en de jaarrekening.
 5. De vaststelling van de gemeentelijke tarieven en belastingen.
 6. Het voor kennisgeving aannemen van notities en rapporten.
 7. De referendumverordening.
 8. De uitvoering van een besluit van een hoger bestuursorgaan of de wetgever waarbij de raad geen beleidsvrijheid heeft.
 9. Onderwerpen waarover, naar het oordeel van de raad, eerder een besluit is genomen en waarover een referendum is gehouden of kon worden gehouden.
 10. Onderwerpen waarvan de raad van mening is dat er andere dringende redenen zijn om geen referendum te houden.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Hoe verloopt het proces bij een raadgevend en raadplegend referendum?

 

Bij het raadgevend referendum moet er een bepaald stappenplan doorlopen worden. In de gemeente Katwijk zou dat er zo uit moeten zien:                                                                                   

 

Stappenplan tot een raadgevend referendum

 1. Een inleidend verzoek om een referendum te houden wordt uiterlijk vijf werkdagen voor de plenaire behandeling in concept raadsbesluit bij de voorzitter van de raad ingediend. Het verzoek is voorzien van een dagtekening en vermeldt om welk concept besluit het gaat. Een verzoek kan uitsluitend worden ingediend door een kiesgerechtigde.
 2. Het verzoek wordt ondersteund door tenminste honderdvijfentwintig handtekeningen van kiesgerechtigden. Elke handtekening gaat vergezeld van een daarbij behorende naam, adres, woonplaats en geboortedatum. De gemeente stelt hiervoor standaardformulieren ter beschikking.
 3. De uitgebrachte handtekeningen voor het inleidend verzoek worden door het college op persoonsgegevens en kiesgerechtigdheid gecontroleerd.
 4. Het inleidend verzoek wordt door de voorzitter van de raad aan de in deze verordening bepaalde vereisten getoetst en vervolgens legt de voorzitter zijn bevindingen voor aan de raad.
 5. Indien het verzoek voldoet beslist de raad of het verzoek tot het houden van een referendum wordt ingewilligd.
 6. De stemming over het concept raadsbesluit, zoals dat luidt na verwerking van de aanvaarde amendementen, wordt aangehouden tot de eerstvolgende vergadering na de dag waarop het referendum wordt gehouden, tenzij eerder negatief over de ontvankelijkheid van het referendum wordt beslist.
 7. De voorzitter van de raad maakt het besluit inzake het inleidende verzoek zo spoedig mogelijk openbaar op een voor de gemeente gebruikelijke wijze.
 8. Kiesgerechtigden dienen binnen zes weken na de dag na publicatie van het besluit, dat de raad heeft genomen, een definitief verzoek om een referendum te houden in.
 9. Het definitieve verzoek wordt gedaan op basis van het concept raadsbesluit.
 10. Dit verzoek wordt ondersteund door ten minste drieduizend handtekeningen van kiesgerechtigden.
 11. Op een daartoe door het college verstrekt standaard formulier, dat ter ondertekening op het gemeentehuis ligt. Bij het plaatsen van een handtekening op een lijst dient de kiesgerechtigde zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
 12. Als het verzoek voldoet aan het bepaalde in de voorgaande leden neemt de raad, binnen vier weken na ontvangst van het definitieve verzoek, een besluit over het houden van het referendum.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Stappenplan raadplegend referendum

 1. Eén of meer leden van de raad kunnen een voorstel doen tot het houden van een raadplegend referendum.
 2. Het voorstel wordt schriftelijk vijg werkdagen voorafgaand aan de raadsvergadering ingediend bij de voorzitter van de raad en bevat een probleemstelling met daarbij een toelichting.
 3. De raad toetst het voorstel aan de gestelde uitzonderingen en besluit aansluitend of een raadplegend referendum kan worden gehouden.
 4. De raad kan er voor kiezen om over een niet direct aan een raadsbesluit onderworpen onderwerp een referendum te organiseren.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

De Buurtapp