Erfgoed

 

Hoe willen wij onze standpunten realiseren?

 

In 2015 en 2016 heeft de gemeente Katwijk een inventarisatie gemaakt van erfgoedonderwerpen - bepaalde thema's die kenmerkend zijn voor Katwijk. Denk hierbij aan de bomschuiten en visserij, maar ook de Limes wordt genoemd – de oude grens van het Romeinse Rijk. Deze informatie is verwerkt tot een 'erfgoedvisie'.

Erfgoed bepaald de identiteit van de Katwijker, Rijnsburger en Valkenburger. De gemeente wil deze identiteiten behouden en wil ons erfgoed koppelen aan andere maatschappelijke thema’s en op deze manier bijdragen aan bijvoorbeeld een aantrekkelijke omgeving om  te wonen, werken en ontspannen. Dit allemaal wordt vastgelegd in de Erfgoedvisie. De gemeente vindt participatie bij dit onderwerp belangrijk en organiseert daarom eens per jaar een publieksbijeenkomst hiervoor.

Maar DURF vindt een visie alleen niet voldoende. Als we kijken hoe de gemeente nu omgaat met het behoud van erfgoed, zien we dat vooral gekeken wordt vanuit economische oogpunt. Zeer recente voorbeelden hiervan zijn de bouwplannen rondom de Visserijschool en het voormalige hotel Savoy.

De erfgoedvisie gaat het bestaande beleid  voor monumentenzorg vervangen. Naast de Erfgoedvisie komt er ook een zogenaamde Erfgoedkaart. De Erfgoedvisie en de Erfgoedkaart bieden samen input voor de zogenaamde thema laag ‘Erfgoed’ van de toekomstige Omgevingsvisie van Katwijk. Na vaststelling door de gemeenteraad is afgesproken dat ze samen met de burgers in een Erfgoedplatform het uitvoeringsprogramma in zal vullen.                                                                                                                                                                                                                                   

In de uitvoeringsagenda zijn vier actielijnen opgenomen waaraan in de komende jaren prioriteit aan gegeven zal worden in het Erfgoedbeleid. Dit zijn:

 

  1. Verankeren erfgoedvisie in de nieuwe omgevingsvisie: Als we de nieuwe omgevingsvisie gereed is, is het voor DURF belangrijk hoe het eerdere erfgoedbeleid daar zijn plekje in gevonden heeft. Hierbij denken wij o.a. aan bijv. ‘de maritieme driehoek’.

 

 

  1. Realiseren samenwerking in Erfgoedplatform: Het plan is om het Erfgoedplatform 1 x per jaar bijeen te laten komen. De gemeente zelf voert 1x per kwartaal overleg waar verschillende beleidsafdelingen van de gemeente samenkomen en actuele ontwikkelingen en kansen voor verbinden van erfgoed worden besproken. Wij als DURF vinden deze opzet onvoldoende omdat de beoogde samenwerking met de inwoners bijna nihil is, dit moet dus anders.

 

  1. Communiceren van de Erfgoedvisie en de Erfgoedkaart: Dit Is een gemeentelijke taak: DURF gaat toezien dat zij dat dus gewoon goed gaan uitvoeren.

 

  1. Duurzaam behoud van het onroerend erfgoed: Men wil duurzaam behoud van het onroerend erfgoed door terugdringing van energieverbruik en tegengaan leegstand. Wij van DURF vinden dat er teveel gekeken wordt naar alleen de economische aspecten. Wij willen dat behoud van de erfgoedwaarden voorop moeten komen te staan.                                     

 

 

Toetsingskader gemeente

 

De gemeente wil zo veel mogelijk erfgoed initiatieven met een maatschappelijke meerwaarde helpen tot een succes te brengen. Mogelijk wordt er echter meer van de gemeente gevraagd dan de beschikbare capaciteit toestaat. In dat geval wil de gemeente op een zo transparant mogelijke manier beslissen welk projectidee prioriteit krijgt. Selectiecriteria hiervoor zijn:

 

 

Om hier als DURF ook daadwerkelijk invulling aan te geven, en te laten zien dat erfgoed en cultuurbehoud een belangrijk speerpunt is in ons programma, willen wij het volgende plan gaan realiseren: Plan “de Redschuur”. DURF wil dat de gemeente de redschuur ter beschikking te stelt om ingericht te worden voor behoud van met name het maritiem erfgoed. Hiermee zouden dan de volgende doelen kunnen worden bereikt: