Groen

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De natuur is een belangrijke omgevingsfactor voor Katwijk. De grote verscheidenheid van de omgevingen: zee, strand, duinen, bossen en het landelijkgebied vragen om een gemeentelijk beleid dat hier recht aan doet. En dan zijn er ook natuurlijk de binnenstedelijke groenvoorzieningen.

Door deze grote verscheidenheid en met het besef dat de natuur nu eenmaal niet ophoud bij de gemeentelijke grenzen is het dus van belang het niet alleen binnen het eigen gemeentelijke kader te houden maar ook duidelijk rekening houdt met initiatieven en mogelijkheden vanuit de omgeving.

Wij als DURF zijn van mening dat je dus breder moet kijken en niet alleen lokaal. Wij zien kansrijke mogelijkheden en gaan dan ook voor meer aansluiting en een actievere bijdrage aan het Nationaal Park Hollandse Duinen  (NPHD), Het Nationaal Park heeft de titel ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’ ontvangen. Dit betekend dat het voor de hand ligt dat wij dat als gemeente niet links kunnen laten liggen. Er is een plan ontwikkeld dat de komende 3 jaar uitgevoerd gaat worden. In dit plan zal duidelijk worden wat dit betekent voor  de natuur. Andere partijen als het Zuid-Hollands Landschap en Staatsbosbeheer zullen nauw betrokken zijn bij dit proces en door de samenwerking moeten we kunnen rekenen op een mooi resultaat. Natuurlijk ondersteunen wij de inzet van het Natuurcentrum Katwijk welke gevormd is vanuit een lokaal burgerinitiatief van betrokken en enthousiaste vrijwilligers. Maar wel onder die voorwaarde dat er geen overlap is in activiteiten met de eerder genoemde organisaties. Want het geld dubbel uitgeven willen we voorkomen. Afstemming is dus een vereiste. We vinden het heel belangrijk dat de balans goed blijft: Kwetsbare natuur beschermen waar nodig en aan de andere kant ervoor zorgen dat mensen er van kunnen genieten. Als we er voor zorgen dat er geen overlap is kan dit veel voordelen opleveren voor de gemeente.  De doelstellingen van zowel de NPHD en het Natuurcentrum Katwijk met die van DURF komen grotendeels overeen. Namelijk omdat we gezamenlijk de natuur nog beter willen beschermen, de beleving voor inwoners en bezoekers vergroten en ook de recreatie- en toerisme sector die ruimte geven die maatschappelijk verantwoord is.

De zee. DURF maakt zich zorgen over de waterkwaliteit van het zeewater direct voor de kust. Steeds vaker komt het voor dat er een negatief zwemadvies wordt gegeven na harde regenbuien. Wij vinden dat het overleg hierover met het Hoogheemraadschap geïntensiveerd moet worden en dat er harder gewerkt moet worden aan een daadwerkelijke oplossing en planvorming.
 

Het strand. DURF wil dat er een einde komt aan het volbouwen van het strand. De bebouwing wordt steeds massaler en meer. Vooral in de winterperiode streven wij naar een zo leeg en stil mogelijk strand. Er moet een duidelijke grens gesteld worden aan de toenemende activiteiten die deze rust beïnvloeden. Natuurlijk moeten horeca, toerisme en (sportieve) activiteiten hier hun plek krijgen maar wel binnen duidelijke grenzen en afspraken.

De duinen. De duinen worden grotendeels beschermd door hun belang voor de drinkwaterwinning en door de aanwijzing als Natura 2000 gebied. Verder wordt een groot deel van de duinen beheerd door Staatsbosbeheer. Door meer aansluiting bij NPHD kan de kwaliteit van de natuurwaarden en een verantwoord gebruik van de duinen door bezoekers geborgd worden.

Groenvoorziening. Katwijk kent weinig groen binnen zijn gemeentegrenzen. Landelijk staat Katwijk ergens onder aan de lijst. Als we kijken naar de omringende gemeenten zoals Noordwijk en Wassenaar zijn de verschillen te groot. DURF pleit voor een onderzoek dat duidelijkheid moet geven in de mogelijkheden hoe Katwijk groener gemaakt kan worden gelijkwaardig aan de omliggende gemeenten. Het groener maken  wordt niet simpelweg opgelost door een paar bloembakken aan lantaarnpalen te hangen. De gemiddelde straat in Katwijk bestaat uit te weinig groen. De gemeente gaat de komende jaren pleintjes, straten en huizen renoveren in verschillende wijken en wij zullen de komende periode ervoor pleiten hier goed te kijken naar een verbetering van de hoeveelheid groen in de wijk. Ook scholen moeten ook oog hebben voor ‘groene schoolpleinen’ de gemeente moet daar de scholen bij stimuleren, zeker nu er een groot aantal scholen verbouwd dan wel nieuwgebouwd worden. Het gebruik van stenen in de tuin moet ontmoedigd worden omdat daardoor het regenwater slecht kan weglopen. DURF ondersteund de actie “Steenbreek” daarom, maar zijn tegen een zogenaamde ‘tegelbelasting’. Daarnaast moet er ook aan burgers zelf meer mogelijkheden worden gegeven om hun buurt te vergroenen.
 

Bossen en Parken. Parken zijn een gemis in Katwijk. Een park verbindt mensen, geeft de mogelijkheid tot sporten en spelen en heeft een positieve uitstraling. Wij willen dit oplossen door de bouw van een centraal gelegen park. In dit park moet veel groen komen, een vijver, een grasveld voor picknicken, sporttoestellen, een speeltuin en goede paden waar iedereen veilig overheen kan wandelen of sporten. Het Ridderpark is pas opnieuw ingericht maar mist door de scheiding in 2 delen door een weg nog steeds de allures die bij een echt park horen. Hier is dus letterlijk en figuurlijk ruimte voor verbetering. Door het westelijk deel van de Nieuwe Duinweg weg te halen is het mogelijk een dergelijk park aan te leggen.

Er moet worden gekeken naar de mogelijkheid van het maken van ringparken in Katwijk. Het idee van een ringpark welke ingebracht is door een bewoner in de media heeft de steun van DURF.

Het Panbos zal in een steeds grotere recreatievere behoefte moeten voorzien is de verwachting. Het is dus nodig hier in te investeren. DURF is voorstander van een gesloten met bomen begroeide groenstrook die loopt van Katwijk tot aan het Panbos. Door de aanleg van een wandelpad, eventueel met mogelijke aanvulling van een ruiterpad en/of moutainbikepad wordt het dan mogelijk via een aantrekkelijke route hier naar toe te gaan. DURF is dan ook voorstander van de variant met veel groen en behoud van een beperkt aantal barakken in plaats van het Barakkendorp zoals de huidige coalitiepartijen in hun planvorming hebben opgenomen. Dit bespaart de gemeente veel geld en verder wordt hiermee dan ook een duidelijke en natuurlijke beschermgrens gerealiseerd met het waterwingebied.