Samengevat

 

 

Bibliotheek en dorpskernen 

 

 

Al jaren wordt er in de gemeenteraad gediscussieerd over een nieuwe bibliotheek. De plannen zijn nu om de bibliotheek samen met de muziekschool in de Noordzeepassage te plaatsen. DURF is hier fel tegenstander van. Ten eerste praten we hier over een miljoenenproject – vijfhonderd euro per huishouden. Wij vinden dit te veel geld voor een gebouw waar steeds minder mensen gebruik van maken door o.a. het internet.  Bovendien zou zo’n nieuwe bibliotheek geografisch in het centrum van de gemeente moeten komen, zodat alle inwoners kunnen profiteren. Nu moeten burgers uit Valkenburg en Rijnsburg  miljoenen ophoesten voor een bibliotheek die helemaal in Katwijk aan Zee staat. Dit vinden wij niet rechtvaardig. En tot slot is er geen onderzoek dat de claim ondersteunt dat er door de nieuwe bibliotheek een ‘boost’ wordt gegeven aan de lokale economie.                       

DURF wil bovenal een gelijke behandeling van alle dorpskernen. De dorpskernen worden momenteel namelijk niet gelijk behandeld, de huidige gemeenteraad centreert zich te sterk op Katwijk aan Zee. De discussie rondom de bibliotheek is daarvan wel een schoolvoorbeeld. Wij willen daarom juist dat vestigingen als Hoornes en Rijnsburg meer worden gewaardeerd, zodat in iedere dorpskern de eigen bibliotheek blijft behouden.          

Democratisering

 

De rode lijn in ons partijprogramma is de politieke participatie van burgers te stimuleren en aan te moedigen. DURF constateert dat de belangstelling voor de lokale politiek zorgwekkend laag is en er te veel mensen zijn die niet door de huidige partijen worden vertegenwoordigd. Er is ook een ander structureel probleem binnen de lokale politiek. Doordat gemeentes steeds meer samenwerkingsverbanden smeden, worden besluiten steeds vaker op een hoger niveau genomen, verder op afstand van de gekozen gemeenteraad. Hierdoor wordt de democratische controle ondermijnt. Bovendien lijkt de behoefte aan lokale kennis en maatwerk steeds groter te worden door de recente decentralisaties. Daarom pleit DURF voor een zogenoemde ‘lokale ombudsman’.  

Om de vastgeroeste politiek wakker te schudden, en de lokale democratie weer gezond en vitaal te maken  is actie vereist. Geen woorden maar daden – DURF stelt daarom een aantal maatregelen voor. Wij willen referenda invoeren, een jongerenraad oprichten en bijvoorbeeld meer inspraak geven aan burgerpanels. Deze burgerpanels worden nu vaak buiten spel gezet, terwijl het enthousiasme en de betrokkenheid van burgers ook goed kan worden gebruikt, om tot beter doordachte besluiten te komen.

Zondagsrust

 

DURF stelt zich neutraal op in de discussie over de zondagsrust. Naast dat een rustdag een goede psychologische impact zou hebben op een samenleving – waarop we collectief op adem kunnen komen – respecteren wij de christelijke levensbeschouwing die aan de wortel staat van onze identiteit, tradities en cultuur. Tegelijkertijd zouden volgens ondernemers inkomsten en werkgelegenheid wegvloeien naar andere gemeentes en wordt het afschaffen van de zondagsrust als logisch gevolg beschouwd van de ontkerkelijking. Andere – veelal kleine – ondernemers dreigen zo echter wel hun laatste vrije dag te verliezen en zo weg te worden geconcurreerd door grote supermarkten en winkelketens, is vervolgens het weerwoord. 

DURF constateert kortom dat de discussie is vervallen tot een impasse. Wij willen deze impasse doorbreken door een neutrale opstelling te kiezen, en te experimenteren met de zondagsrust. Wij noemen dit de ‘flexzondag’ – eens per maand mogen winkels op zondag open voor een periode van in totaal 18 maanden. Door middel van dit experiment kunnen we onderzoeken of er inderdaad inkomsten wegvloeien, of inderdaad de zondag drastisch van karakter verandert en drukker wordt. Ook kunnen we meten of er draagvlak is voor, of juist tegen, de zondagsrust. Deze informatie lijkt ons essentieel om in handen te hebben alvorens een standpunt in te nemen.

Ondernemersbeleid      

                                                                                                                                                                                                      

DURF wil een soepeler evenementen- en horecabeleid. Momenteel zit de gemeente ondernemers eerder in de weg, dan dat ze hen toejuicht. We willen daarom minder regels om innovatie en werkgelegenheid aan te jagen. Ook moet de gemeente start-ups stimuleren en het aantrekkelijker maken voor ondernemers om zich in leegstaande panden te vestigen om de winkelstraten levendig te houden. Bovendien pleiten wij voor een betere aansluiting met de omliggende gemeentes. DURF heeft het initiatief de ‘bolbus’ gelanceerd. Dit is een nachtbus die in de regio gaat rijden. Momenteel gaan er namelijk na half een ’s nachts geen bussen meer van en naar onze gemeente. Wij vinden dat voor een goede bereikbaarheid de nachtbus zeker een optie moet zijn.

Natuur 

 

Katwijk bungelt onderaan de lijst van groene gemeentes. En dit is zorgelijk omdat een groene wijk mensen sneller naar buiten brengt en de leefbaarheid substantieel wordt verbeterd. Daarom zou er meer aandacht moeten komen voor groenvoorziening en de aanleg van parken. DURF pleit dan ook voor een initiatief tot een ‘centraal park’ – een prachtig park met allure, fungerend als ontmoetingsplaats voor mensen uit alle dorpskernen. Burgers zouden hier zelf invulling aan kunnen geven, en naar onze mening middels een referendum moeten bepalen of ze een ‘centraal park’ wenselijk achten. Een ander essentieel onderdeel in onze visie op de natuur, is dat we constateren dat het strand en de duinen steeds meer als economisch gewin worden behandeld, terwijl we vergeten dat die natuur vroeger ook een meer oorspronkelijke betekenis had voor een gemeenschap die erom heen woont. Wij willen dan ook een stop op verdere bebouwing van de kust, om het authentieke karakter van Katwijk te waarborgen.

Erfgoed en identiteit        

 

Juist in een wereld vol onzekerheid en globalisering is het belangrijk mensen te laten zien wat ze met elkaar delen, waar de wortels van hun identiteit liggen. DURF wil mensen dit verhaal vertellen, en ziet het als haar taak deze identiteit ook door te geven aan de volgende generaties. Het authentieke karakter van onze gemeente mag niet worden vergeten. Bovendien heeft Katwijk een interessante geschiedenis. We waren de grenspost van het Romeinse Rijk, de monnik Willibrord – die Nederland kerstende – landde op ons strand en tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was onze gemeente het paradijs van kunstschilders, die ons idyllische landschap wilden vastleggen.

Dit erfgoed moet worden beschermd. En daarom pleiten wij voor het initiatief ‘de redschuur’ om het behoud van ons maritieme erfgoed te garanderen – het gebouw de redschuur is momenteel in handen van de gemeente en staat onnodig leeg. Ook zijn wij voorstander van meer aandacht in het onderwijs voor de lokale geschiedenis en gebruiken. DURF vindt bovendien dat er teveel gekeken wordt naar alleen de economische en financiële aspecten bij projecten waardoor het behoud van materieel erfgoed in het geding komt. Wij vinden dat behoud van het historische erfgoed onbetwist voorop hoort te staan. Om dat te bereiken moeten burgers en de gemeente de handen ineen slaan. DURF wil zo actief burgerschap stimuleren, om de politiek dichter bij de samenleving te plaatsen en het besef aan de volgende generaties door te geven dat erfgoed en identiteit niet lichtvoetig ter zijde kunnen worden geschoven: het is immers het verhaal van ons allemaal.

Wonen en leefbaarheid    

 

Wonen in een passend huis is een wens die veel mensen koesteren. Een wens die niet eenvoudig is te realiseren. ‘Alleen vermogende kopers met een overwaarde op hun huidige woning hebben speelruimte’ concludeerde adviesbureau De Hypotheker over de Randstad.  De focus van de collegepartijen op te dure koopwoningen en het beleid van woningcorporatie Dunavie hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat er onvoldoende huisvesting is ontstaan voor bepaalde groepen mensen. Er is een drastische woningnood die veel mensen in de problemen brengt, en hier ligt dan ook een van de meest urgente uitdagingen voor de komende jaren. DURF pleit voor meer mogelijkheden tot ontwikkeling van specifieke woonvormen als ‘tiny houses’. Wij geloven in de kracht van innovatie en wij willen juist creatief denken stimuleren.

Er is bovendien een groeiende groep mensen die onvoldoende geld heeft om een huis te kunnen kopen, en ook niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. De woningvoorraad voor deze groep is minimaal – zij vallen als het ware tussen wal en schip. Bij nieuwe bouwlocaties, zoals bij vliegveld Valkenburg, moet hier meer aandacht voor komen. Nu zijn kopers ongeveer dertig procent van hun bestedingsruimte kwijt aan een woning, terwijl dat voor huurders gemiddeld al meer dan veertig procent is. Deze ongelijkheid moet worden bestreden. Dit doen we onder andere door instrumenten als de vergunningverlening en prestatieafspraken beter in te zetten. Momenteel heeft in onze gemeente Dunavie het monopolie op huurwoningen. Dit heeft voordelen, maar die komen vooral de woningcorporatie ten goede. Het huidige college wil dit zo houden. Het college wil bijvoorbeeld dat Dunavie voorrang krijgt bij de invulling van vliegveld Valkenburg. Dit is niet wenselijk, want hierdoor krijgen andere huisvestingsalternatieven te weinig mogelijkheden.

Verder is leefbaarheid in de wijken van groot belang. We zien dat de aandacht voor de verschillende wijken niet evenredig is. De woningcorporatie maar ook andere belanghebbenden zoals projectontwikkelaars zullen meer moeten bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid. Het zijn vooral kleine aanpassingen waarmee veel winst valt te behalen. Eerdere gemeentes hebben bijvoorbeeld meer bankjes geplaatst op straat om het contact tussen bewoners te verbeteren. En dat werkt. Bovendien vindt DURF het waardevol om te kijken naar de mogelijkheden tot een gemeenschapshuis, met name voor Katwijk Noord. Dit als een ontmoetingsplaats, een centrum voor activiteiten die burgers willen organiseren. Ook zal er meer aandacht moeten naar zwerfvuil wat een slecht effect heeft op de leefbaarheid, en is het evident om meer groenvoorziening op te nemen in renovatie- en bouwplannen. Katwijk bungelt onderaan de lijst van groene gemeentes, terwijl een groene leefomgeving mensen wel sneller naar buiten trekt.