Visie

Kritiek op de gevestigde partijen

DURF is een lokale partij die streeft naar meer democratie, vernieuwing en het oplossen van de woningnood. Wij zijn een echte volkspartij; het is ons doel de hele samenleving te vertegenwoordigen. Iedereen is van harte welkom en wij staan altijd open voor vragen die er onder mensen leven. DURF is opgericht uit onvrede over de huidige politieke partijen. Momenteel schieten zij op meerdere vlakken fors tekort. Samengevat kent DURF vier bezwaren tegen de huidige partijen:

Toelichting 

Ten eerste is er steeds minder interesse in de lokale politiek wat terug is te zien aan de dalende stembusgang. En dit heeft gevolgen voor de acceptatie van besluiten, en het gezag waarop de gemeenteraad zich kan beroepen. Want wie vertegenwoordig je nog als amper de helft van de kiezers de moeite neemt te gaan stemmen? DURF ziet het daarom als haar prioriteit om meer mensen naar de stembus te trekken. De gevestigde partijen spreken zich wel uit voor een hogere opkomst, maar hun daden blijven uit. Contact met kiezers na de verkiezingen is zeldzaam, en er wordt weinig geinvesteerd om mensen toegang te bieden tot de politiek. DURF wil dat veranderen en veel tijd gaan investeren in de relatie met onze burgers.  

Daarnaast is er ook een tekort in de inclusiviteit. Als de helft van de mensen niet gaat stemmen, proberen politieke partijen de doelgroepen te bereiken die wel naar de stembus gaan. Hierdoor raakt het politieke landschap versplintert. Iedere partij gaat zich richten op een bepaalde groep mensen, en verliest daarbij het besef dat ze systematisch de rest van de burgers niet meenemen in hun politieke besluitvorming. DURF wil met deze hokjesgeest breken. Daarom zijn wij een pragmatische centrumpartij. De lokale politiek is uiteen gespleten en DURF wil de lijm vormen die de kloven overbrugt. Wij willen iedereen vertegenwoordigen. Mensen uit alle dorpskernen, gelovig of seculier, jong en oud. Onze gemeente is hard toe aan een constructieve volkspartij. 

De versplintering heeft er verder voor gezorgd dat de oppositie geen sterke vuist kan vormen. Terwijl dat wel zou moeten om het lokale bestuur effectief te controleren. De oppositie moet alternatieven bieden voor de besluiten van het college. Laten zien dat het anders kan. Ze moet een soort blok vormen, een democratisch machtsblok, en niet de wapens onderling tegen elkaar opnemen vanuit diepe verdeeldheid. DURF wil deze taakopvatting weer serieus nemen. Mochten we noodgedwongen plaats moeten nemen in de oppositie, dan zullen wij niet achterover leunen maar altijd blijven zoeken naar betere voorstellen. Wij hameren nu al op innovatie en vernieuwing. Als wij kijken naar andere gemeentes concluderen we dat er nog veel te winnen valt. Wij willen een breder perspectief, nieuwe ideeën ook hier mogelijk maken. Veel voorstellen in ons partijprogramma zijn dan ook succesvol gebleken maatregelen die elders in ons land al hun waarde hebben bewezen. Er is alleen een partij nodig die het lef heeft hiervoor te pleiten. 

Maar we willen geen streep door het verleden zetten. Integendeel. DURF is trots op ons lokale erfgoed, onze geschiedenis en het authentieke karakter van onze gemeente. Wij vinden dat hiervoor ook meer aandacht en waardering mag komen. Onder andere in het onderwijs. Maar dat neemt niet weg dat er problemen zijn die dringend moeten worden aangepakt. Er is een drastische woningnood, er dreigen forse tekorten in de zorg en geldverslindende besluiten worden veel te makkelijk genomen. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe bibliotheek. Nog los van de enorme som geld die ermee gemoeid is, legt de discussie over de bibliotheek een ander pijnlijk gebrek bloot: beslissingen worden niet op basis van feiten gefundeerd. Bij de twist rondom de zondagsrust is hetzelfde te zien. Momenteel zijn partijen al in hun eigen ideologische kamp gekropen. Terwijl er helemaal geen cijfers zijn over het draagvlak, of er inderdaad werkgelegenheid en inkomsten wegstromen naar andere gemeentes. We weten helemaal niet wat de gevolgen zijn, uitvoerig onderzoek ontbreekt. DURF vindt het zorgelijk dat feiten naar de achtergrond zijn verdrongen. Wij vinden dat de gemeenteraad veel meer moet inzetten op onderzoek voordat ze beslissingen neemt. Het mag toch niet zo zijn dat er met valse argumenten een debat wordt gevoerd? Dat we langs elkaar heen praten met een verzonnen waarheid? Feiten vormen het fundament voor het debat. Dat mag nooit worden vergeten. 

 

De ideologie van DURF 

Deze vier redenen waren voor DURF de motivatie om te transformeren van een denktank naar een politieke partij. We hoorden veel cynisme om ons heen en mensen snakten naar verandering. Blaas het stof van die bureaucratische molen af, en houd ze daar eens scherp bij de les – was het idee dat mensen ons op het hart drukten. Nu de tekorten van de huidige partijen in kaart zijn gebracht is het nu zaak om te schetsen wat DURF kenmerkt en hoe wij staan in het politieke spectrum.

DURF is zoals gezegd een volkspartij in het midden van het spectrum. Op bepaalde onderwerpen als wonen hellen we over naar de sociaal-democratische visie, maar bij ondernemers en evenementen voeren wij liberale standpunten aan. En als we verder kijken naar erfgoed en identiteit dan schuren termen als ‘authentiek karakter’ en ‘gemeenschapszin’ tegen de christendemocratische ideologie aan. DURF is daarom niet vast te nagelen aan één van de drie bovenstaande ideologieën. DURF heeft een eigen karakter en een eigen visie op politiek.

Max van Duijn muntte hiervoor de term ‘democratisch pragmatisme’. In een essay probeerde hij antwoord te zoeken op de vraag wat voor een partij DURF nu eigenlijk is. Links of rechts? Conservatief of progressief? Anders verwoordt: welke meerwaarde heeft DURF voor de lokale politiek?

‘DURF is in feite gefundeerd op twee gedachten: enerzijds pragmatisme en anderzijds democratisering. Het pragmatisme houdt in dat we ideologische mantra’s mijden en per onderwerp kijken wat het beste is (...) Pragmatisme is kijken wat er nodig is. Open staan voor iedere mogelijkheid. Zo valt ook ons genuanceerde standpunt over de zondagsrust te verklaren. Wij hameren op objectief onderzoek in plaats ideologisch gekrakeel. Eerst de feiten boven tafel en dan kunnen afwegen wat de beste optie zou zijn.

De tweede steunpilaar is democratie. Een besluit moet dus via pragmatisme tot stand komen, maar dient ook een meerderheid van de bevolking achter zich te hebben. Het mag niet zo zijn dat de verkiezingen zijn geweest, de deuren van het gemeentehuis weer dicht gaan en in de achterkamertjes van alles wordt bekokstooft zonder dat men zich ook maar enigszins druk hoeft te maken: de verkiezingen zijn toch pas over vier jaar. Zulke aristocratische tendensen zijn de voorbode van gevoelens van machteloosheid onder kiezers’ 

Democratie is het credo van deze partij. In het ideaal vallen democratie en pragmatisme samen: wat de meerderheid van de mensen wil, is ook de beste oplossing. Het idee achter de democratie is immers dat we samen als collectief een immense wijsheid delen, die tot betere besluiten leidt dan dat een paar bureaucraten beslissen wat goed voor ons is. Samen, als inwoners, zijn we in staat zelf over ons lot te beslissen.

Deze ideologie, die geen ideologie genoemd mag worden vormt de wortel van ons denken. Het concept van ‘democratisch pragmatisme’ verklaart ons streven naar democratisering – zodat die immense wijsheid die wij samen bezitten beter toegang heeft tot de besluitvorming – wat uiteindelijk doorvloeit naar alle andere problemen die in de gemeenteraad aan de orde komen. Vandaar ook de gevleugelde uitspraak dat ‘voor een goede maatschappij een goed politiek systeem volstaat’. Als we inzetten op democratisering, volgt de rest vanzelf.

Het enige wat ons nu nog te doen staat is hard werken en de banden met onze kiezers warm houden om zo in 2022 de grootste partij van onze gemeente te worden. Om zo al onze plannen voor een beter Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg te kunnen realiseren.